Corporate Governance

Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk om een goede ondernemer te zijn. Daarom moet het bestuur integer en transparant handelen en daarop moet goed toezicht worden gehouden. Om dat mogelijk te maken, onderschrijven wij de principes uit de Governancecode woningcorporaties. Deze code bevat normen voor onderwerpen als goed bestuur en toezicht, transparantie, verantwoording naar de maatschappij en financiële verslaglegging. Wij houden ons zo veel mogelijk aan deze normen. Daar waar we afwijken van de normen, leggen we dit uit ons jaarverslag.

 

-        Reglement bestuur

-        Statuten Woningstichting Barneveld

-        Reglement werkwijze Raad van Toezicht

-        Profielschets leden van de Raad van Toezicht

-        Rooster van aftreden leden van de Raad van Toezicht

-        Treasurystatuut

-        Reglement auditcommissie

-        Gedragscode

-        Klokkenluidersregeling

-        Rapport remuneratiecommissie

-        Visitatierapport 2015

 

 

 

 

 
 
  • Delen: