Woningstichting Barneveld gezond richting de toekomst

20 juli 2017 - Persbericht

Afgelopen jaar zette Woningstichting Barneveld zich opnieuw in voor voldoende, betaalbare woningen van goede kwaliteit en prettig wonen in wijken en buurten binnen gemeente Barneveld. ‘De kern van de organisatie, het exploiteren van sociale huurwoningen, is gezond’ vermeldt de woningstichting in haar jaarverslag 2016. Woningstichting Barneveld maakt haar volkshuisvestelijke ambities waar.

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Woningstichting Barneveld wees 98,5% van de 202 vrijgekomen huurwoningen (norm: 95%) met een huurprijs tot maximaal € 586 / € 628 (prijspeil 2016), passend toe aan huishoudens met het recht op huurtoeslag.

Voor nieuwe Barnevelders (statushouders) waren 20 bestaande en 22 nieuwe huurwoningen beschikbaar. De toewijzing vond in nauwe samenwerking met gemeente, Vluchtelingenwerk en stichting Timon plaats. Voor 2017 zijn er 35 woningen afgesproken in de prestatieafspraken (bestaande woningen).

 

Nieuw thuis

In totaal betrokken 320 huurders een huurwoning van Woningstichting Barneveld. Er werden 60 nieuwbouw huurwoningen opgeleverd in 2016, onder andere in Garderen en Voorthuizen en 22 voor statushouders aan de Lijsterhof in Barneveld. En in datzelfde jaar startte de bouw van 55 nieuwbouwwoningen, waaronder project Wyandotte in Veller II Barneveld en Blankensgoed in Voorthuizen.

 

Duurzaamheid en kwaliteit

Bij 125 woningen verbeterde Woningstichting Barneveld de kwaliteit en het wooncomfort, waarvan 25 huizen grootschalig werden gerenoveerd. Verder werden 7 woningen in 2016 ‘opgeplust’ en rolstoel- of rollatortoegankelijk gemaakt. Het gaat hier om grondgebonden seniorenwoningen aan de Archimedesstraat en Stanleystraat in Barneveld en aan de Van den Berglaan in Voorthuizen. Bewoners kunnen daardoor langer zelfstandig thuis blijven wonen.

De woningstichting ging verder met het verbeteren van de energieprestatie van de huurwoningen met de doelstelling uit het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ in gedachte: de gemid¬delde Energie-Index (EI) van het totale woningbezit mag eind 2020 maximaal 1,25 zijn (voorheen label B). ‘Op basis van de resultaten uit 2014 (EI: 1,37/ landelijk: 1,65), de uitgevoerde woningverbeteringen in 2015 en 2016 en de op te leveren nieuwbouw, zijn we er nagenoeg zeker van zijn dat we de doelstelling van het Convenant halen,’ licht Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld toe.

 

Prettig wonen

Prettig en veilig wonen voor ouderen, in de huidige woning of in een andere woning, neemt aan belang toe gezien het groeiend aantal ouderen in de gemeente. Om dit mogelijk te maken zocht de woningstichting inspiratie bij andere woningcorporaties en wil zij een pakket maat¬regelen ontwikkelen die dit mogelijk maakt. In 2016 is gewerkt aan een plan van aanpak met daarin alle mogelijkheden, van een budget om de woning geschikt te maken om te blijven tot ondersteuning bij het verhuizen. In 2017 volgen een aantal pilots in samenwerking met Huurdersvereniging Barneveld en betrokkenen van het gemeentelijke project Woonbewust (de opvolger van Blijvend Thuis). In wijken waar de woningstichting woningbezit heeft, stimuleert zij ontmoeting via diverse activiteiten waarbij samenwerking een voorwaarde is.

 

Samenwerken en versterken

Er werden prestatieafspraken gemaakt voor 2017-2021 in nauwe samenwerking met gemeente en Huurdersvereniging Barneveld. En de woningstichting leverde een bijdrage geleverd aan het opstellen van de woonvisie van de gemeente.
In het kader van het versterken van de digitale dienstverlening, startte de corporatie met de ontwikkeling van een nieuwe interactieve website. Huurders kunnen in de loop van 2017 eenvoudig zaken direct online regelen, zoals het digitaal indienen en plannen van een reparatieverzoek, op een moment dat het de bewoner uitkomt.
Ook gaf de woningstichting uitwerking en invulling aan de Woningwet. Woningen worden ‘passend’ toegewezen, de Governance is in overeenstemming met de nieuwe wet en eind 2016 leverde de corporatie het ontwerpvoorstel voor de administratieve scheiding van Daeb en niet-Daeb in bij de Autoriteit woningcorporaties.
Trots is de woningstichting op de AA-score bij de landelijke Aedes-benchmark; zij behaalde een 7,6 voor het onderdeel Klanttevredenheid en lagere beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid (2015: 641 euro) ten opzichte van het jaar ervoor (2014: 973 euro).

 

Gezonde toekomst

In financieel opzicht is Woningstichting Barneveld een gezonde corporatie die voldoet aan de criteria die externe toezichthouders voorschrijven. ‘Wij kunnen ook op de middellange termijn onze ambities op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid waarmaken. En blijven ons inzetten voor wijken en buurten waar huurders fijn kunnen wonen, met voldoende voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden,’ aldus Liesbeth Brouwer-de Jong.

‘Onze operationele kasstroom is positief. Dit betekent dat we in staat zijn om de rentelasten op het vreemd vermogen en de verhuurderheffing volledig uit onze exploitatie-inkomsten te financieren.’ Het jaarresultaat na belastingen over 2016 is 14,5 miljoen euro negatief. ‘Dit komt met name door de aan 2016 toe te rekenen vennootschapsbelasting van 18,6 miljoen euro. Vóór belastingen is het resultaat 4,1 miljoen euro positief, dit is conform verwachting.’

‘Ondanks dat we positief gestemd zijn over de nabije toekomst, weten we dat de verhuurderheffing de komende jaren stijgt en dat we naar verwachting vanaf 2020 vennootschapsbelasting gaan betalen. Omdat met ingang van 2016 de woningtoewijzingen voor 95 procent ‘passend’ moeten zijn, kunnen de huurinkomsten de komende jaren onder druk komen te staan. Deze ontwikkelingen kunnen bijstelling van onze plannen vragen.’

 

Marktwaarde

Volgens de Woningwet moeten alle woningcorporaties vanaf 2017 (verslagjaar 2016) verplicht de waarde van al hun vastgoed in de jaarrekening, waarderen tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Daarmee kan het Rijk de corporaties beter met elkaar vergelijken. Dit betekent dat Woningstichting Barneveld de waarde van al haar vastgoed voor het jaarverslag 2016 bepaalde op basis van wat het vastgoed waard zou zijn als zij het op de commerciële markt zou doorverhuren of zou verkopen wanneer woningen vrijkomen.

‘Tot nu toe waardeerden wij onze woningen op basis van de bedrijfswaarde: het totaal aan inkomsten en uitgaven uit sociale huur dat een woning de komende jaren oplevert. Deze nieuwe vorm van waarderen zorgt ervoor dat ons eigen vermogen ingrijpend stijgt; van 71 miljoen euro in de jaarrekening 2015 naar ruim 377 miljoen euro eind 2016. Daarmee lijkt het alsof wij ineens flink meer geld in kas hebben. Niets is minder waar, we hebben als verhuurder niet ineens meer geld om te besteden. Een andere methode voor waarderen leidt onder aan de streep weliswaar tot een ander bedrag aan eigen vermogen, maar dit geld zit in de stenen.’

 

Woningstichting Barneveld zit in het laatste jaar van haar beleidsplanperiode 2014-2017. Eind 2017 komt de corporatie met een nieuw beleidsplan waarmee zij voorbereid is op de uitdagingen voor de komende jaren. In dit beleidsplan formuleert de corporatie de doelen en maatregelen die zij voor ogen heeft bij het realiseren van voldoende betaalbare en goede woningen in leefbare wijken en buurten, in samenwerking met de maatschappelijke partners in Barneveld en in de regio.

 

Meer informatie: Jaarverslag 2016

 

 

 
 
  • Delen: