Visitatie

In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld op de terreinen van maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Een visitatie geeft onafhankelijk inzicht in de prestaties van woningcorporaties. Zo leggen wij verantwoording af en kunnen we op basis van de adviezen van de visitatiecommissie onze prestaties verbeteren.

Een visitatietraject is verplicht en wordt eens in de vier jaar afgenomen. In 2015 voerde onafhankelijk adviesbureau Procorp tussen maart en juni een visitatie uit bij Woningstichting Barneveld. ‘Woningstichting Barneveld heeft haar verwachtingen meer dan waargemaakt’. Dat stelde de visitatiecommissie in haar visitatierapport naar de maatschappelijke prestaties van ons van de afgelopen vier jaar. Wij zijn trots op dit compliment!

Wij werden beoordeeld op vier prestatieperspectieven en behaalden de volgende scores:   

  • Presteren naar Opgaven en Ambities 7,5
  • Presteren volgens Belanghebbenden 7,1
  • Presteren naar Vermogen 7,3
  • Governance 7,2
  • Gemiddelde score 7,3

In het visitatierapport schetst de visitatiecommissie een zorgvuldig beeld van onze organisatie en onze inspanningen gedurende de verslagperiode voor de Barneveldse volkshuisvesting.