Samen werken we aan prettig wonen in Barneveld

Samen met Huurdersvereniging Barneveld en gemeente Barneveld maakten we in december 2021 prestatieafspraken voor een periode van vier jaar. In de prestatieafspraken staat hoe we samen een goede bijdrage kunnen leveren aan prettig wonen in Barneveld. Daarbij werken we aan:

  • Voldoende woningen
  • Betaalbare woningen
  • Verdeling van huurwoningen
  • Vitale en gedifferentieerde wijken en buurten
  • Duurzaamheid

Ook voor 2024 hebben we gekeken of de afspraken nog passen bij onze opgaven. Conclusie: we gaan door op de ingeslagen weg. Op twee punten zijn de afspraken aangevuld.

  1. Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Huisvestingsverordening in. Dat zijn de spelregels over hoe sociale huurwoningen worden verdeeld in de gemeente.
  2. We voegen een afspraak toe over klimaatadaptatie. Hoe kunnen onze woningen en woonomgeving zich beter aanpassen aan veranderde weersomstandigheden, zoals hevige regen of juist periode van droogte.

Hieronder staat een samenvatting van de afspraken. Klik hier voor alle afspraken.  

 Voldoende woningen

Als woningstichting hebben we de ambitie om tot en met 2025 in totaal zo’n 650 nieuwe huurwoningen te bouwen. In 2023 leverden we 114 woningen op. Verschillende typen woningen voor diverse doelgroepen. De gemeente biedt op haar beurt voldoende locaties hiervoor aan of geeft deze opdracht mee op gronden van derden.

 Betaalbare woningen

De totale woonlasten (dus de huur inclusief lokale lasten en energielasten) moeten betaalbaar zijn en blijven voor huurders. In 2023 ontving ruim 30% van onze huurders een huurverlaging. Als woningstichting overleggen we ieder jaar met de huurdersvereniging over de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. De Nationale Prestatieafspraken vormen daarbij de basis.

 Verdeling van huurwoningen

Als samenwerkende partijen willen we de inwoners van Barneveld goede woonkansen bieden. Zo hebben bijvoorbeeld inwoners van de kleine kernen voorrang op sociale huurwoningen in de kern.

 Vitale en gedifferentieerde wijken en buurten

Samen streven we ernaar dat huishoudens met een bescheiden inkomen in alle kernen van Barneveld kunnen wonen. Om fijn samen te kunnen leven in de buurten en kernen is het van belang dat we omzien naar elkaar en dat bewoners die dat nodig hebben ondersteuning en zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van Wmo.

 Duurzaamheid

Barneveld levert haar bijdrage aan het klimaatakkoord: in 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-neutraal zijn. De warmtevisie van de gemeente draagt daaraan bij en is een belangrijke richtinggever voor de verduurzaming de komende jaren. Als woningstichting zijn we hard op weg om ervoor te zorgen dat 80% van onze woningen in 2030 label A heeft. We liggen op koers met nu al ruim 96 procent groene labels (A, B en C) voor onze woningen, en bijna de helft een label A heeft. De woningen met de minst duurzame energielabels komen als eerste aan de beurt voor verduurzaming. Daarnaast zetten we ons gezamenlijk in om huurders te informeren over energiebesparing.