Huur voor de meeste huurders omhoog met 5,3%

Met ingang van 1 juli voert Woningstichting Barneveld (WsB) een huurverhoging door van 5,3% voor haar sociale huurwoningen. De woningstichting gebruikt de huuropbrengsten voor het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen en onderhouden van bestaande woningen. Huurdersvereniging Barneveld (HvB) bracht een negatief advies uit op dit huurverhogingsplan. Met wederzijds begrip voor elkaars standpunten blijft de woningstichting bij haar plan en voert hiermee de Nationale Prestatieafspraken (NPA) van de volkshuisvesting uit. 

Goed overleg volgens formele adviesaanvraagprocedure  

Net als ieder jaar voerde de woningstichting goed overleg met de huurdersvereniging over de kaders en overwegingen voor de huurverhoging. Wij spreken elkaar daarnaast regelmatig gedurende het jaar over de ontwikkelingen binnen de sector en op lokaal niveau. Samen maken wij onder andere prestatieafspraken met de gemeente Barneveld om te zorgen voor voldoende, betaalbare, duurzame woningen en vitale wijken en kernen. De woningstichting geeft jaarlijks financieel inzicht in de meerjarenbegroting aan de huurdersvereniging. In deze begroting zijn de jaarlijkse huuropbrengsten vanuit de huurverhoging opgenomen om de plannen voor de komende jaren waar te maken. 

Woningstichting: ‘Wij willen voldoen aan onze nieuwbouw- en verduurzamingsopgave’  

De huurdersvereniging bracht na de gesprekken met de woningstichting over de jaarlijkse huurverhoging een negatief advies uit. Hiervoor geeft zij als belangrijkste reden aan dat zij vindt dat de verduurzaming en het bouwen van nieuwe woningen te langzaam gaat.  

De woningstichting heeft begrip voor het standpunt van de huurdersvereniging. Jolanda Heimans, manager Wonen vertelt: ‘Wij begrijpen heel goed dat een huurverhoging van 5,3% hoog is en dat de huurdersvereniging een lager percentage voorstelt. Daar staat tegenover dat wij een paar jaar van geen tot een beperkte huurverhoging hebben gehad en vorig jaar ook een huurverlaging hebben doorgevoerd. Mede daarom voeren wij nu 5,3% door, conform de afspraak uit de Nationale Prestatieafspraken. Ook voor de woningstichting zijn de kosten de afgelopen jaren enorm toegenomen, door onder andere oplopende materiaal- en loonkosten in de bouw en door gewijzigde wetgeving. Onze opgaven zijn op het gebied van de nieuwbouw en de verduurzaming vergroot, daarnaast zijn er geen extra huurinkomsten. Wij willen voldoen aan de opgaven vanuit de (nationale) prestatieafspraken en samen zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame woningen van goede kwaliteit, nu en in de toekomst. Daarvoor hebben wij deze huurinkomsten vanuit de huurverhoging hard nodig.’ 

Huurdersvereniging en woningstichting: ‘Huurders moeten weten waar ze aan toe zijn’ 

In de overleggen die de woningstichting met de huurdersvereniging hebben gevoerd, hebben wij geconcludeerd dat er meer voorspelbaarheid voor huurders nodig is, zodat ze hun huishoudboekje op orde kunnen houden. ‘Het jaarlijkse huurverhogingspercentage ging de afgelopen jaren alle kanten op. Huurders weten zo niet waar ze aan toe zijn. Er moet meer voorspelbaarheid in het huurverhogingspercentage komen. Dat zorgt voor duidelijkheid.’ Deze boodschap zal de huurdersvereniging meegeven aan de Woonbond en de woningstichting aan Aedes. 

Wat zijn de plannen van de woningstichting de komende jaren en hoe staat het daarmee? 

Met de verduurzamingsaanpak brengt de woningstichting haar bestaande woningen naar een label A. Dit gebeurt zonder huurverhoging. Sinds 2021 zijn er al 280 woningen verduurzaamd. Jolanda Heimans vervolgt: ‘Op dit moment heeft 96% van onze woningen een groen label (C of hoger) en zijn er nog maar 1,5% slechte labels (E, F, G). Het tempo van investering in onze opgaven van verduurzaming en nieuwbouw hebben wij helaas niet zelf in de hand. Wij zijn bijna geheel afhankelijk van externe omstandigheden en daarmee van vele partijen. We hebben onze verduurzaming met drie complexen tegelijk in verschillende fasering (verkenning, onderzoek en uitvoering) inmiddels qua tempo opgevoerd. Het is helaas niet mogelijk om hierop nog meer te versnellen’. Voor de zomer wordt de verduurzaming van 79 woningen in de Oude Bloemenbuurt opgeleverd en de verduurzaming van 92 woningen in de Vogelbuurt voorbereid.  
Daarnaast heeft de woningstichting een flinke opgave voor het bouwen van voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Tot 2025 gaat het om 650 nieuwe woningen, waarvan er sinds 2021 bijna 200 zijn opgeleverd. Dit jaar worden er 17 opgeleverd. Daarnaast zijn er nu zo’n 450 woningen in ontwikkeling. 

De overheid bepaalt de kaders voor huren in 2024  

Woningcorporaties mogen jaarlijks de huur verhogen. Eind vorig jaar kondigde minister De Jonge aan dat de huur vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% mag stijgen. Dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling. In de NPA spraken huurders en woningzoekenden (via de Woonbond), woningcorporaties (via Aedes), gemeenten (via de VNG) en overheid af om voor sociale huurwoningen een half procent onder deze loonontwikkeling te blijven. Huurders zijn zo de komende jaren telkens een iets kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur. Dat betekent dat woningcorporaties volgens deze afspraken een huurverhoging van 5,3% mogen doorvoeren voor de sociale huurwoningen. Minister De Jonge heeft corporaties dringend verzocht deze afspraken te volgen om als sector financieel gezond te blijven. 

Bovendien is net als andere jaren de huurtoeslag in 2024 weer iets omhooggegaan. Hierdoor ontvangen de meeste mensen maandelijks meer huurtoeslag, gemiddeld zo’n 34 euro. Ook krijgen meer mensen huurtoeslag, ook met een wat hoger inkomen. Het gaat om 35.000 extra huishoudens landelijk. Of en hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, hangt af van het inkomen. 

Wanneer het voor onze huurders steeds lastiger wordt om de huur te betalen of als zij zich zorgen maken dat zij de huur niet meer kunnen betalen, kunnen zij altijd contact opnemen met de woningstichting. We zoeken dan samen naar een oplossing. 

Meer informatie en vragen 

Klik hier voor meer informatie over de jaarlijkse huuraanpassing.  
Neem met vragen gerust contact met ons op!